COPYRIGHT

The magazine owns the copyright for the publication of the articles, but the authors can share and redistribute the material in any medium or format, as long as they credit the publication appropriately, offer a link to the publication online, do not use the content for commercial purposes and do not use the material for subsequent publication.
La revista manté el copyright de la publicació dels articles però els autors poden compartir i redistribuir el material en qualsevol mitjà o format, sempre que donin crèdit de la publicació de manera adequada, ofereixin un enllaç a la publicació on line, no facin servir el contingut amb propòsits comercials i no utilitzi el material per a publicacions posteriors.
La revista mantiene el copyright de la publicación de los artículos pero los autores pueden compartir y redistribuir el material en cualquier medio o formato, siempre y cuando den crédito de la publicación de manera adecuada, ofrezcan un enlace a la publicación on line, no usen el contenido con propósitos comerciales y no utilice el material para publicaciones posteriores.

SUBSCRIPTIONS / SUBSCRIPCIONS / SUSCRIPCIONES

For subscription to the magazine fill in this form (No shipping charge fees):

Per subscriure a la revista ompli aquest formulari (no es cobren taxes d'enviament):

Para suscribirse a la revista rellene este formulario (no se cobran tasas de envío):* Required fields / Camps obligatoris / Campos obligatorios

The magazine owns the copyright for the publication of the articles, but the authors can share and redistribute the material in any medium or format, as long as they credit the publication appropriately, offer a link to the publication online, do not use the content for commercial purposes and do not use the material for subsequent publication.

La revista manté el copyright de la publicació dels articles però els autors poden compartir i redistribuir el material en qualsevol mitjà o format, sempre que donin crèdit de la publicació de manera adequada, ofereixin un enllaç a la publicació on line, no facin servir el contingut amb propòsits comercials i no utilitzi el material per a publicacions posteriors.

La revista mantiene el copyright de la publicación de los artículos pero los autores pueden compartir y redistribuir el material en cualquier medio o formato, siempre y cuando den crédito de la publicación de manera adecuada, ofrezcan un enlace a la publicación on line, no usen el contenido con propósitos comerciales y no utilice el material para publicaciones posteriores.

CONTACT / CONTACTE / CONTACTO

Institut d'Estudis
Superiors de la Família

UIC Barcelona

Campus Barcelona
Edifici Alfa
Immaculada, 22
08017 Barcelona
Tel. 932 541 800
E-mail: iesf@uic.es

For more information contact us

Per a més informació contacti amb nosaltres

Para más información contacte con nosotros

* Required fields / Camps obligatoris / Campos obligatorios