EDITORIAL POLICY / POLÍTICA EDITORIAL

Author Guidelines. Normes de publicació. Normas de publicación.

The journal Quaderns de Politiques Familiars aims to disseminate unpublished academic papers in the field of social policies centered on the family.

 • 1. Papers may be submitted for evaluation in English, Spanish or Catalan.
 • 2. All items are evaluated by the system of "peer review" with no processing fees and will be published in the language reception.
 • 3. The original manuscripts can be sent via email to: mcdeleon@uic.es. Your submission presupposes, by the authors, the knowledge and acceptance of these instructions as well as editorial standards.

Read more

La Revista Quaderns de Polítiques Familiars té per objecte difondre treballs acadèmics inèdits en l'àmbit de les polítiques socials centrades en la família.

 • 1. Els treballs podran presentar-se, per a la seva avaluació, en espanyol, en anglès o en català.
 • 2. Tots els articles són avaluats pel sistema de "peer review" sense taxes de processament i es publicaran en l'idioma de recepció.
 • 3. Els manuscrits originals poden enviar-se a través de correu electrònic a: mcdeleon@uic.es. El seu enviament pressuposa, per part dels autors, el coneixement i acceptació d'aquestes instruccions així com de les normes editorials.

Llegir més

La Revista Quaderns de Politiques Familiars tiene por objeto difundir trabajos académicos inéditos en el ámbito de las políticas sociales centradas en la familia.

 • 1. Los trabajos podrán presentarse, para su evaluación, en español, en inglés o en catalán.
 • 2. Todos los artículos son evaluados por el sistema de "peer review" sin tasas de procesamiento y se publicarán en el idioma de recepción.
 • 3. Los manuscritos originales pueden enviarse a través de correo electrónico a: mcdeleon@uic.es. Su envío presupone, por parte de los autores, el conocimiento y aceptación de estas instrucciones así como de las normas editoriales.

Leer más

Submissions. Enviament original. Envío original.

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items. Submissions will be returned to authors that do not adhere to these guidelines.

 • 1. The article has never been published before, nor has it been submitted to another journal
 • 2. The format of the file sent is OpenOffice, Microsoft Word or RTF.
 • 3. The text meets the reference and style requirements described in the Author Guidelines.

Com a part del procés d'enviament, se'ls requereix als autors que indiquin que el seu enviament compleixi amb tots els següents elements, i que acceptin que enviaments que no compleixin amb aquestes indicacions es retornaran als autors.

 • 1. L'article no ha estat publicat prèviament, ni s'ha presentat a una altra revista
 • 2. El fitxer enviat està en format OpenOffice, Microsoft Word, RTF, o WordPerfect.
 • 3. El text compleix els requisits estilístics i bibliogràfics indicats a les Normes per a autors/es.

Como parte del proceso de envío, se les requiere a los autores que indiquen que su envío cumpla con todos los siguientes elementos, y que acepten que envíos que no cumplan con estas indicaciones seran devueltos al autor.

 • 1. El artículo no ha sido publicado previamente, ni se ha presentado a otra revista
 • 2. El fichero enviado está en formato OpenOffice, Microsoft Word, RTF, o WordPerfect.
 • 3. El texto cumple con los requisitos bibliográficos y de estilo indicados en las Normas para autores.

Review proccess/Peer review. Procés d'avaluació. Proceso de evaluación.

The review process follows the guidelines of peer review.

To ensure the integrity of the blind peer-review for submission to this journal, every effort should be made to prevent the identities of the authors and reviewers from being known to each other. This involves the authors, editors, and reviewers (who upload documents as part of their review) checking to see if the following steps have been taken with regard to the text and the file properties:

 • 1. The authors of the document have deleted their names from the text, with "Author" and year used in the references and footnotes, instead of the authors' name, article title, etc.
 • 2. With Microsoft Office documents, author identification should also be removed from the properties for the file (see under File in Word), by clicking on the following, beginning with File on the main menu of the Microsoft application: File > Save As > Tools (or Options with a Mac) > Security > Remove personal information from file properties on save > Save.
 • 3. With PDFs, the authors' names should also be removed from Document Properties found under File on Adobe Acrobat's main menu.

El procés d'avaluació segueix les normes de la revisió per parells.

Per assegurar la integritat de la revisió cega de l'enviament feta per experts per a aquesta revista, cal esforçar-se per evitar que la identitat dels autors i dels revisors sigui coneguda per ells. Això involucra els autors, editors i revisors (que carreguen documents com a part de la seva revisió) que revisen si els següents passos van ser presos per al text i les propietats de l'arxiu:

 • 1. Els autors del document han eliminat els seus noms del text, utilitzant "Autor" i any en les referències ia les notes al peu de pàgina, en lloc del nom de l'autor, el títol de l'article, etc.
 • 2. En els documents de Microsoft Office, la identitat de l'autor ha de ser eliminada també de la propietats de l'arxiu (veure sota Arxiu en Word), fent clic sobre el següent, començant per Arxiu al menú principal de l'aplicació Microsoft: Arxiu> Guardar Com> eines (o Opcions en una Mac)> Seguretat> Suprimir dades personal de les propietats de l'arxiu en desar> Desa.
 • 3. En PDFs, el nom de l'autor ha de ser eliminat també de les Propietats del document trobades sota Arxiu al menú principal d'Adobe Acrobat.

El proceso de evaluación sigue las normes de la revisión por pares.

Para asegurar la integridad de la revisión ciega del envío hecha por expertos para esta revista, es necesario esforzarse para evitar que la identidad de los autores y de los revisores sea conocida por ellos. Esto involucra a los autores, editores y revisores (que cargan documentos como parte de su revisión) que revisan si los siguientes pasos fueron tomados para el texto y las propiedades del archivo:

 • 1. Los autores del documento han eliminado sus nombres del texto, utilizando "Autor" y año en las referencias y en las notas al pie de página, en vez del nombre del autor, el título del artículo, etc.
 • 2. Con los documentos de Microsoft Office, la identidad del autor debe ser eliminada también de la propiedades del archivo (ver bajo Archivo en Word), pulsando sobre lo siguiente, comenzando por Archivo en el menú principal de la aplicación Microsoft: Archivo > Guardar Como > Herramientas (o Opciones en una Mac) > Seguridad > Eliminar información personal de las propiedades del archivo al guardar > Guardar.
 • 3. Con PDFs, el nombre del autor debe ser eliminado también de las Propiedades del Documento encontradas bajo Archivo en el menú principal de Adobe Acrobat.

Open access policy. Política d'accés lliure. Política de libre acceso.

It is a feature of scientific publications for which access through the network is global, open and has no economic, technical or administrative restrictions.

Read more

És una característica de les publicacions científiques per la qual el seu accés a través de la xarxa és global, obert i no té restriccions econòmiques, tècniques o administratives.

Llegir més

Es una característica de las publicaciones científicas por la cual su acceso a través de la red es global, abierto y no tiene restricciones económicas, técnicas o administrativas.

Leer más