The Childcare and Family Policies Chair The Childcare and Family Policies Chair

The Childcare and Family Policies Chair is an initiative of the Institute for Advanced Family Studies (IESF) in conjunction with the Joaquim Molins Figueras Foundation.

The aim of the Chair, directed by Dr Montserrat Gas, is to encourage analysis and disseminate new knowledge related to childcare and family policies. Due to the current situation affecting minors, in a context of profound family, educational and technological change, a thorough analysis must be performed in order to meet emerging challenges. The Chair addresses these challenges from the perspective of research, as a starting point for promoting education and raising awareness, as well as improving public childcare policies within the context of the family.

The Chair takes an interdisciplinary approach, given the complex nature of issues related to minors and the close interrelation between family, school and society.

The Joaquim Molins Figueras Foundation promotes family values as a way of driving social and economic progress in our society. The Foundation focuses its efforts on providing assistance to institutions that champion the interests of families, particularly those that are vulnerable and at risk of social exclusion.

Childcare and Family Policies Chair és una iniciativa de l'Institut d'Estudis Superiors de la Família (IESF) que té la col·laboració de la Fundació Joaquim Molins Figueras.

La càtedra, dirigida per la Dra. Montserrat Gas, té per objecte afavorir l'anàlisi i divulgar nous coneixements sobre l'atenció al menor i les polítiques familiars. La situació actual del menor, en un context de canvis familiars, educatius i tecnològics profunds, requereix d'estudi per fer front als nous reptes que es plantegen. La Càtedra els aborda des de la perspectiva de la recerca, com a punt de partida per proposar programes de formació i sensibilització, a més de millores en les polítiques públiques d'atenció al menor en el context familiar.

La Càtedra té una perspectiva interdisciplinària, atesa la naturalesa complexa de les qüestions relacionades amb el menor i l'estreta interrelació amb la família, l'escola i la societat.

La Fundació Joaquim Molins Figueras aposta per una societat que permeti a les persones generar oportunitats de desenvolupament personal, social i professional, per això, centra els seus esforços a impulsar les famílies, element essencial en la cohesió social, perquè encaminin projectes de vida que aportin positivament el desenvolupament sostenible de la nostra societat.

Amb aquest objectiu finança i emprèn programes d’inclusió social i de mecenatge per a la recerca social i empresarial, mitjançant la col·laboració des de l'any 2001 amb diverses institucions i amb més de 20 projectes en marxa.

The Childcare and Family Policies Chair es una iniciativa del Instituto de Estudios Superiores de la Familia (IESF) que cuenta con el soporte de la Fundación Joaquim Molins Figueras.

La cátedra, dirigida por la Dra. Montserrat Gas, tiene por objeto favorecer el análisis y divulgar nuevos conocimientos sobre la atención al menor y las políticas familiares.

La situación actual del menor, en un contexto de cambios familiares, educativos y tecnológicos profundos, requiere de estudio para hacer frente a los nuevos desafíos que se plantean. La Cátedra los aborda desde la perspectiva de la investigación, como punto de partida para proponer programas de formación y sensibilización, además de mejoras en las políticas públicas de atención al menor en el contexto familiar.

La Cátedra tiene una perspectiva interdisciplinar, dada la naturaleza compleja de las cuestiones relacionadas con el menor y la estrecha interrelación con la familia, la escuela y la sociedad.

La Fundació Joaquim Molins Figueras apuesta por una sociedad que permita generar oportunidades de desarrollo personal, social y profesional a las personas, por ello centra sus esfuerzos en impulsar a las familias, elemento esencial en la cohesión social, para que encaminen proyectos de vida que aporten positivamente al desarrollo sostenible de nuestra sociedad.

Con este objetivo financia y emprende programas de inclusión social y de mecenazgo a la investigación social y empresarial, colaborando desde el año 2001 con varias instituciones y con más de 20 proyectos en marcha.